Vind een locatie bij u in de buurt

 

Protocol gewenst gedrag

Kinderopvang OOK gaat uit van een gelijkheidsprincipe. Zij tolereert geen onderscheid naar etnische achtergrond, sekse, seksuele geaardheid, leeftijd, handicap of levensbeschouwing. Het is echter wel mogelijk om op grond van beleidskeuzes in het kader van specifiek doelgroepenbeleid, juist in positieve zin onderscheid te maken.

Kinderopvang OOK vindt het voorkomen en bestrijden van agressie, seksuele intimidatie en discriminatie van groot belang. Daarom heeft Kinderopvang OOK protocollen opgesteld, waarin is uitgewerkt hoe te handelen indien een medewerker, vrijwilliger, stagiaire, klant of andere derde een dergelijke situatie veroorzaakt. Daarin staat alles beschreven van de wijze van signalering tot maatregelen en hoe ouders over de gang van zaken zullen worden geļnformeerd.