Vind een locatie bij u in de buurt

 

Openingstijden

Centraal Kantoor


 ma-do  8.30 - 17.00 uur
 vr  8.30 - 13.00 uur
 telefoon  088 - 273 0 273
 E-mail  info@kinderopvangook.nl                                                                       


Afdeling planning en plaatsing

 ma-vr  8.30 - 17.00 uur
 telefoon  088 - 273 00 20
 E-mail  planning@kinderopvangook.nl
                                                      


 

Kinderopvanglocaties

De openingstijden zijn per kinderopvanglocatie vastgesteld. Zie hiervoor de locaties.
Daarnaast geldt onderstaande.


  • Kinderdagverblijven en peuteropvang zijn met uitzondering van de hieronder vermelde sluitingsdagen op werkdagen geopend.
  • BSO’s zijn in de, volgens het rooster van het Ministerie van OC&W vastgestelde, vakanties (regio midden), de hele dag geopend. In de schoolweken, dus alle andere weken die niet in het rooster van de gemeente Apeldoorn voorkomen, gelden de openingstijden, zoals in de BSO is aangegeven.
  • Als scholen buiten het officile vakantierooster vrij geven, bieden wij onder bepaalde voorwaarden schoolvrije opvang. Voor uitgebreide informatie zie producten en tarieven
  • Peuterspeelzalen zijn in de, volgens het rooster van het Ministerie van OCenW vastgestelde, vakanties (regio midden) gesloten.


Flexibele openingstijden

Sluiten de standaardopeningstijden van een kinderdagverblijf of BSO niet aan bij uw opvangwensen? Bespreek dit dan met de unitmanager van de locatie. In bepaalde situaties kan zonder extra kosten van de openingstijden worden afgeweken. 

Wilt u flexibel met uw schoolgaande kinderen op vakantie? Kies dan voor een van de Sterrenscholen. Een volwaardige sterrenschool is een concept waarin onderwijs en kinderopvang hand in hand gaan. Een Sterrenschool is namelijk 50 weken per jaar, elke werkdag van 7.00 tot 19.00 uur geopend.


Sluitingsdagen

Voor alle vormen van kinderopvang geldt dat er geen opvang wordt geboden op 1e en 2e Paas-, Pinkster- en Kerstdag, Nieuwjaarsdag, Koningsdag, Hemelvaartdag en 5 mei (in de jaren waarin dit een nationale feestdag is). Per jaar kunnen 2 extra sluitingsdagen worden vastgesteld. Dit wordt steeds vr aanvang van het nieuwe jaar bekend gemaakt.
Voor 2016 is dat vrijdag 6 mei (dag na Hemelvaart) en daarnaast behouden wij het ons het recht voor om nog 1 sluitingsdag vast te stellen.


Wennen

Ieder kind krijgt in de maand vr plaatsing de gelegenheid om te wennen aan de nieuwe omgeving waar het straks zal verblijven. Voor het kinderdagverblijf en de peuteropvang gelden 2 wenmomenten van een aantal uren. Bij de BSO is het eerste wenmoment tijdens het plaatsingsgesprek en het tweede vindt plaats tijdens een middag in de week vr plaatsing. Het wenbeleid is opgenomen in het pedagogisch beleid.


Zieke kinderen

Kinderopvang OOK heeft in overleg met de GGD richtlijnen vastgesteld hoe te handelen bij zieke kinderen, wanneer kinderen niet naar opvang gebracht kunnen worden en in welke gevallen zieke kinderen van het kindercentrum opgehaald moeten worden. Zie daarvoor de richtlijnen rond ziekte

Inentingen

Inentingen zijn niet verplicht. Ouders van niet ingente kinderen dienen een verklaring te tekenen dat ze op de hoogte zijn van, en zelf verantwoordelijk zijn voor, de eventuele risico's die het plaatsen van een niet-ingent kind met zich mee brengt.


Privacy

Kinderopvang OOK gaat zorgvuldig om met vertrouwelijke informatie en heeft hiervoor een privacyreglement en werkinstructies ontwikkeld. Indien het naar de mening van medewerkers van Kinderopvang OOK in het belang van het kind is dat er gegevens aan derden worden verstrekt, of in het geval dat derden hierom vragen, zal dit uitsluitend na overleg met de ouders gebeuren. Als er echter sprake is van het vermoeden van kindermishandeling of incest, dan gelden andere richtlijnen, deze zijn vastgelegd in het protocol ‘Meldcode vermoeden kindermishandeling’.  
Het privacyreglement en de werkinstructie worden op dit moment herzien, de documenten zijn naar verwachting rond de zomervakantie 2017 gereed.  Om deze reden zijn het reglement en de werkinstructie momenteel niet opvraagbaar.