Vind een locatie bij u in de buurt

 

Welbevinden

In alle kinderdagverblijven onderzoeken de pedagogisch medewerkers met behulp van het instrument welbevinden of kinderen het naar hun zin hebben in de kinderopvang. Dit is een speciale checklist. De resultaten worden met de ouders besproken en uiteraard gebruikt om waar nodig verbeteringen aan te brengen.

Kinderen van 8 jaar en ouder vullen zelf een vragenlijst in en ouders kunnen in een gesprek naar aanleiding van de uitkomsten hun mening geven over het welbevinden van hun kind in het kindercentrum of bij de gastouder.

De uitkomsten van de observaties zullen aan de orde komen in de verschillende overlegvormen tussen pedagogisch medewerkers en in de oudergesprekken. Indien nodig, kunnen uitkomsten van observaties leiden tot het bijstellen van het algemeen beleid.


Door middel van het instrument welbevinden krijgen we o.a. inzicht in:

 • de behoeften van het kind;
 • de ontwikkeling van het kind;
 • de activiteiten van het kind;
 • de interesses van het kind;
 • de rol en de plaats van het kind in de groep;
 • de houding van de pedagogisch medewerkers met betrekking tot het kind;
 • de kracht van de groep;
 • de kracht van de pedagogisch medewerkers.


Met deze methode krijgen we ook inzicht in de mogelijkheden om te werken aan:

 • de groep als geheel;
 • het pedagogisch handelen van de pedagogisch medewerker;
 • de indeling, inrichting en uitstraling van de ruimte;
 • de aanschaf en het gebruik van materiaal;
 • de contacten en gesprekken met ouders;
 • de samenwerking in de groep en in het kindercentrum.