Vind een locatie bij u in de buurt

 

Prijslijst en productomschrijvingen 2017

buitenschoolse opvang/voorschoolse opvang


Standaard aanbod Buitenschoolse opvang
Opvang van schoolkinderen in de leeftijd van 4-13 jaar voor school en/of aansluitend aan schooltijd, in schoolvakanties of op schoolvrije dagen. Reguliere openingstijd start einde schooltijd tot 18.30 uur.
Het afwijkend productenaanbod kan per locatie verschillen en is sterk afhankelijk van de vraag. Voor actuele informatie raadpleeg de webpagina van de locatie of informeer bij de unitmanager van de locatie.


Let op: dit zijn bruto prijzen, te betalen aan de kinderopvangorganisatie. De netto prijs (dus de werkelijke kosten voor de ouders) wordt bepaald door de hoogte van de kinderopvangtoeslag. U kunt met onze rekentool of op de site van de belastingdienst een proefberekening maken.


52 weken contract BSO; € 6,80 per uur*

 • In schoolweken en alle schoolvakanties, vastgesteld door OC&W regio midden.
 • Opvang start aansluitend aan einde schooltijd, keuze uit twee opties;

       A. Opvang vanaf einde schooltijd + 3,5 uur
       B. Opvang vanaf einde schooltijd tot 18.30 uur 

 • In vakanties 10 uur opvang. De BSO is dan van 8.00 uur tot 18.00 uur open met een marge voor schuiven met tien uur opvang tussen 7.30 uur en 18.00 uur.


49 weken contract BSO; € 7,17 per uur*

 • Gegarandeerde opvang in schoolweken en 8 school-vakantieweken (vastgesteld door OC&W regio midden).
 • Drie weken in de zomervakantie geen recht op opvang. Ouder geeft een maand voor de zomervakantie aan welke vakantieweken worden afgenomen.
 • Opvang start aansluitend aan einde schooltijd, keuze uit twee opties;

       A. Opvang vanaf einde schooltijd + 3,5 uur
       B. Opvang vanaf einde schooltijd tot 18.30 uur 

 • In vakanties 10 uur opvang. De BSO is dan van 8.00 uur tot 18.00 uur open met een marge voor schuiven met tien uur opvang tussen 7.30 uur en 18.00 uur.


41 weken contract BSO; € 7,47 per uur*

 • Opvang binnen de regulieren openingstijden in schoolweken met een afname van vaste dagdelen.
 • Alle schoolvakanties (11 weken), vastgesteld door OC&W regio Midden, geen opvang.
 • Opvang start aansluitend aan einde schooltijd, keuze uit twee opties;

       A. Opvang vanaf einde schooltijd + 3,5 uur
       B. Opvang vanaf einde schooltijd tot 18.30 uur 


voorschoolse opvang 41 weken; € 7,00 per uur *

 • Opvang vanaf 7.30 uur tijdens schoolweken voorafgaand aan de schooltijd. In vakantieweken kan vanaf 7.30 uur opvang binnen de tien uur afgenomen worden.
 • In de uitvoering wordt soms samengewerkt met het KDV.


flexibele opvang BSO/VSO; € 7,67 per uur*

 • Opvang binnen de reguliere openingstijden in dagdelen met een minimale vaste afname van 14 uur per maand. Alleen mogelijk op onderbezette dagdelen en de beschikbaarheid kan per maand wisselen of bij aantrekkende bezetting niet meer mogelijk zijn. Uitbreiding van de afname is mogelijk, trapsgewijs met 3,5 uur volgens een wisselend patroon.
 • Aanvragen worden d.m.v. een roosterformulier per maand schriftelijk ingediend. De roosterformulieren moeten elke maand voor de 15de binnen zijn.
 • Klanten worden met regelmaat op de hoogte gehouden van de beschikbare dagdelen of het niet meer beschikbaar hebben van dagdelen. 


schoolvrije opvang (SVO); € 4,08 per uur*

SVO is opvang op schoolvrije dagen voor kinderen die de BSO bezoeken. 
Schoolvrije dagen worden aan het begin van elk schooljaar door scholen met ouders gecommuniceerd. De unitmanagers zorgen ervoor dat zij ook over de meest actuele informatie beschikken en dat deze informatie op locaties bekend is. Er mogen maximaal 7 SVO dagen op jaarbasis worden ingezet.

 • De buitenschoolse opvang kan deze dagen zo grotendeels aan het begin van elk schooljaar inroosteren.
 • De opvang wordt georganiseerd gedurende de schooltijd van de betreffende dag. Vanaf einde schooltijd draait de reguliere BSO. Schoolvrije opvang wordt bij belangstelling altijd aangeboden, maar klanten zijn er van op de hoogte dat schoolvrije opvang niet per definitie wordt aangeboden in de eigen BSO locatie. Bij weinig aanmeldingen kan het voorkomen dat SVO wordt gecombineerd met KDV of speelzaal.
 • Klanten zijn zelf verantwoordelijk voor het vervoer naar de locatie die is opengesteld voor SVO.
 • Klanten moeten zich uiterlijk twee weken van te voren inschrijven via de afdeling Planning wanneer zij gebruik willen maken van SVO. Niet ingeschreven klanten worden niet toegelaten. Een week van te voren wordt aan de hand van het aantal inschrijvingen aan klanten bekend gemaakt waar de kinderen opgevangen gaan worden. De locaties berichten de klanten over de wijze van uitvoering.


vakantieopvang; € 8,54 per uur

 • Vakantieopvang van niet geplaatste kinderen.
 • Zes weken voor de zomer- en kerstvakantie en twee weken voor de andere schoolvakanties krijgen ouders bericht of de gevraagde opvang gehonoreerd kan worden.


incidentele opvang voor vaste klanten BSO

Incidentele opvang wordt op locatie aangevraagd door middel van de extra opvangkaart.
Deze kaart is op locatie aanwezig en wordt ingevuld door de medewerker van de groep en op naam gesteld van het betreffende kind. Op de kaart tekent de klant voor akkoord. De ingevulde kaart wordt maandelijks door de unitmanager afgeleverd bij Fina. Facturering vindt maandelijks achteraf plaats.
Producten die incidenteel kunnen worden afgenomen:

 •  Afname van een extra middag; € 2,61 per uur*

Mocht er plaats zijn op de groep omdat een kindje niet komt of er ruimte is in de groepsbezetting dan bestaat de mogelijkheid om in schoolweken een extra dag of dagdeel af te nemen tegen een gereduceerde prijs. De eerste twee middagen zijn (op jaarbasis) gratis.

 • Incidentele afname van een extra dagdeel in schoolvakanties; € 7,67 per uur*
 • Verlengde opvang; € 7,67 per uur*
Opvang aanvullend aan de reguliere sluitingstijd, maximaal een half uur)
 • Incidentele afname van VSO; € 7,67 per uur* 


tussenschoolse opvang; € 2,25 per keer

 • Tussenschoolse opvang is opvang die wordt geboden in - of in de nabijheid van - een basisschool.
 • Opvang wordt geboden tijdens de lunchpauze op in overleg met de school vast te stellen dagen en tijden. In overleg met de school kan gebruik worden gemaakt van verschillende ruimten voor verschillende groepen.
 • Kinderen kunnen zowel structureel (op vaste dagen) als incidenteel gebruik maken van de opvang.
 • Ouders moeten hun kinderen voor beide onder 3 genoemde mogelijkheden aanmelden door middel van een inschrijfformulier tussenschoolse opvang. Tegelijkertijd dient een machtiging voor betaling via automatische incasso getekend te worden.
 • Bij incidentele opvang kan een kind slechts de tussenschoolse opvang bezoeken als het uiterlijk 's morgens voor 9.00 uur is aangemeld. Als het kind voor een bepaalde dag niet is aangemeld, kan tussenschoolse opvang worden geweigerd.
 • Kinderen dienen van huis eten en drinken mee te nemen.


warme maaltijden; € 3,00 per maaltijd 

Mogelijk bij BSO De Parken


* dit zijn bruto prijzen, te betalen aan de kinderopvangorganisatie. De netto prijs (dus de werkelijke kosten voor de ouders) wordt bepaald door de hoogte van de kinderopvangtoeslag.