Vind een locatie bij u in de buurt

 

Vierogenprincipe


Het vierogenprincipe houdt in dat pedagogisch medewerkers nooit volledig alleen werken, maar iedere medewerker of stagiaire kan gezien en/of gehoord worden door een andere volwassene. Per locatie zijn afspraken gemaakt hoe hier praktisch uitvoering aan wordt geven. U kunt deze inzien in de groep van uw kind. In elk teamoverleg worden de ervaringen in het team ten aanzien van de uitwerking van dit principe besproken en zo nodig worden verbeteringen afgesproken en vastgelegd. In algemene zin gaan wij er binnen Kinderopvang OOK vanuit dat sociale controle het beste wapen is tegen misbruik.

Dit valt bij ons in de volgende onderdelen uiteen:
1. elkaar aanspreken op gedrag
2. overzichtelijke inrichting locatie
3. protocollen


elkaar aanspreken op gedrag

Wij hebben binnen onze organisatie een cultuur waarbij we elkaar durven aan te spreken op elkaars handelen en gedrag. Kinderopvang OOK beschikt over gedragscodes en regels voor personeel. Vermoedens van misstanden kunnen aan leidinggevenden of een vertrouwenspersoon (alleen door personeel) worden gemeld.

overzichtelijke inrichting locatie

In de kinderdagverblijven is het overgrote deel van de verschoonruimtes voorzien van glazen wanden en zijn slaapkamerdeuren voorzien van ramen. In de enkele gevallen waar dit niet zo is, is als regel ingevoerd dat de deur van de ruimte tijdens gebruik open moet blijven.

protocollen

Belangrijk is ook dat de kinderen doorlopend goed geobserveerd worden (door hun mentor, tijdens de observaties volgens het instrument welbevinden). In geval van twijfel wordt overlegd met ons pedagogisch team en kan het protocol vermoeden van kindermishandeling worden geactiveerd. En er zijn nog meer protocollen: bij de inzet van personeel wordt gezorgd dat mensen zo min mogelijk alleen zijn met een groep kinderen, protocol (on)gewenst gedrag waardoor mensen kunnen worden aangesproken op gedrag en sancties mogelijk zijn (geldt niet alleen voor medewerkers maar ook voor de bezoekers van onze locaties), we vragen een verklaring van goed gedrag voor alle medewerkers en gastouders. Mochten er twijfels zijn over gedrag van personeel en mochten procedures in werking gesteld moeten worden dan zullen wij daarbij altijd samenwerken met gespecialiseerde instanties en melding doen bij de vertrouwensinspecteur kinderopvang. Elke medewerker die werkzaam is bij een kinderopvangorganisatie moet een Verklaring omtrent Gedrag (VOG) kunnen overleggen. Omdat een VOG een momentopname is worden medewerkers van een kinderdagverblijf, peuterspeelzaal, gastouderbureau of buitenschoolse opvang sinds 1 maart 2013 door Dienst Justis iedere dag gecontroleerd op strafbare feiten (continue screening).